spmhhu

                   A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGÉNEK

                                                   ALAPSZABÁLYZATA

                                           I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

                                                            1. cikk

A Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége (a továbbiakban Szövetség) párton kívüli szervezet, amely jogi
személyként a Horvát Köztársaság területén működik.

                                                            2. cikk
A Szövetség működése nyilvános.

                                       II. A SZÖVETSÉG NEVE ÉS SZÉKHELYE

                                                            3. cikk

(1) A Szövetség neve horvátul: SAVEZ PODUZETNIKA MAĐARA HRVATSKE. A Szövetség nevének
rövidítése SPMH. A Szövetség székhelyének címe: Suza, ulica M. Tita 99.
(2) A Szövetség neve magyarul: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE. A Szövetség
magyar nevének      rövidítése: HMVSZ.

                                                            4. cikk

A Szövetség bélyegzővel rendelkezik, amely négyzet alakú, felirata a Szövetség nevét és címét tartalmazza. Az
első sorban szerepel: “Savez poduzetnika Mađara Hrvatske”, a második sorban a Szövetség magyar neve:
Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége, a harmadik sorban székhelyének címe olvasható.

                                                III. A SZÖVETSÉG CÉLJA

                                                            5. cikk

A Szövetség célja, hogy egybegyűjtse az érdekelt horvátországi magyar vállalkozókat , képviselje őket a hatóságok
előtt, a gazdasági kamarában, tagságát információkkal lássa el, továbbá tagjainak termékeit és szolgáltatásait mind
belföldön, mind külföldön bemutassa.

 IV. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE

                                                            6. cikk

A Szövetség céljait részben a vállalkozók összejöveteleinek szervezésével valósítja meg. Az összejöveteleken a
vállalkozók egymással ismerkedhetnek és kapcsolatba léphetnek.
A Szövetség tevékenysége különösen a következőkre terjed ki:
•    A vállalkozásfejlesztésben érdekelt polgárok egybegyűjtése.
•    A vállalkozás értékeinek népszerűsítése és vállalkozásfejlesztés.
•    Szakmai dolgozatok elkészítése vállalkozásfejlesztés terén.
•    Üzleti tervek készítése, szükség szerint külső munkatársak igénybevételével.
•    Közvetítés vállalkozók és bankok, valamint alapítványok között.
•    Javaslatadás vállalkozásfejlesztési intézmények alapítására.
•    Tanfolyamok szervezése és megrendezése vállalkozásfejlesztési célokkal.
•    Szakmai összejövetelek szervezése.
•    Szakmai értekezések közzététele.
•    Nyilvános adatközlés a Szövetség tagságáról az általuk forgalmazott termékek vagy szolgáltatásaik
     népszerűsítésének céljából.
•    A Szövetség lehetősége szerint elősegíti tagsága részvételét pályázatokon.
•    A Szövetség más tevékenységet is folytat céljai megvalósulása érdekében.

                                                                7. cikk

A Szövetség céljai elérése érdekében együttműködik állami és más szervezetekkel a Horvát Köztársaság egész
területén, valamint a Magyar Köztársaságban és más országokban, ha erre igény merül fel.

                                                 V. A SZÖVETSÉG ESZKÖZEI

                                                                8. cikk

(1) A Szövetség tulajdonát képezi minden pénzeszköz, amelyet a Szövetség törvényes úton megszerez.
(2) A Szövetség eszközeivel önállóan rendelkezik.
(3) A Szövetség pénzeszközeit bankszámláin tartja.

                                                                9. cikk
A Szövetség pénzforrásai a következők:
1.   tagsági díj,
2.   tagok és más személyek önkéntes adományai,
3.   különféle tulajdonból és jogokból származó bevételek,
4.   más törvényes forrásból származó bevételek

                                                               10. cikk

(1) A Szövetség bevételeit és kiadásait a közgyűlés határozza meg az éves tervben.
(2) Az éves tervet a közgyűlés az elnökség javaslatára hozza meg.

                                                               11. cikk

(1) Év végén el kell készíttetni a Szövetség zárszámadását, amely segítségével elemezhető az éves terv
véghezvitele.
(2) A zárszámadást a Szövetség elnökségének javaslatára a közgyűlés hitelesíti.

                                                               12. cikk

A Szövetség elnöke, titkára és olyan tag, akit erre az elnökség meghatalmaz, közvetlenül végrehajtható utasításokat
adnak ki az éves terv megvalósítása végett.

 VI. A SZÖVETSÉG TAGSÁGÁNAK JOGAI, KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

                                                               13. cikk

(1) A Szövetségnek lehetnek rendes, tiszteletbeli és támogató tagjai.
(2) A Szövetség rendes tagjai olyan magyar nemzetiségű horvát állampolgárok lehetnek, akik vállalkozói
tevékenységet folytatnak.
(3) A Szövetség tiszteletbeli és támogató tagjait elnökségi javaslat alapján a Szövetség közgyűlése nevezheti ki.
Tiszteletbeli vagy támogató tag lehet az a természetes személy is, aki nem horvát állampolgár.

                                                               14. cikk

(1) Rendes tagságba történő felvételről a Szövetség elnöksége dönt. A leendő tagok kötelezően írásos csatlakozási
szándéknyilatkozatot tesznek.
(2) A rendes tagságba vételhez legalább két tag írásbeli javaslatára van szükség.
(3) A csatlakozási szándéknyilatkozatban valótlan adatok közlése tagkizárást von maga után.

                                                               15. cikk
A rendes tagok jogai:
•    részvétel a Szövetség munkájában,
•    választási és választhatósági jog,
•    használhatja a Szövetség valamennyi szolgáltatását és a birtokában lévő információkat,

                                                               16. cikk

A rendes tag kötelességei:
•    a Szövetség alapszabályzatának tiszteletben tartása,
•    a Szövetségtől kapott feladatok végrehajtása,
•    rendszeres tagdíjfizetés.

                                                               17. cikk

(1) A tagsági jogviszony kilépéssel, kizárással vagy halál esetén szűnik meg. A szövetségi tagság megszűnik,
amikor egy tag írásban közli kilépési szándékát a Szövetség elnökségével.
(2) Amennyiben a rendes tag két egymást követő évben nem fizeti ki a tagsági díjat, elnökségi határozat alapján
megszűnik a tagsági jogviszonya a Szövetséggel.
(3) Az elnökség tagkizárásról dönt, amennyiben a tag:
•    durván megsérti a Szövetség alapszabályzatát,
•    a Szövetség tekintélyét csorbítja.
(4) Tagkizárás estén a kizárt tag fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül
írásban kell megtenni. Végleges döntéshozatalra tagkizárási ügyben a Szövetség közgyűlése illetékes.

                                              VII. A SZÖVETSÉG TESTÜLETEI

                                                               18. cikk

A Szövetség testületei a következők:
•    Közgyűlés
•    Elnökség
•    Felügyelő Bizottság

A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
                                                               19. cikk

(1) A Szövetség legfelsőbb jogú testülete a közgyűlés. A közgyűlésnek tagja a Szövetség minden tagja.
(2) A Szövetség rendes közgyűlését évente tartja, legkésőbb március végéig.
(3) Választói közgyűlést minden második évben kell tartani.

                                                               20. cikk

Rendkívüli közgyűlés szükség szerint tartható:
•    ha ezt a tagság egyharmada kéri,
•    elnökségi határozat alapján,
•    az elnökség legalább három tagjának kérésére.

                                                               21. cikk

(1) A közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze.
(2) A közgyűlési meghívót a napirendi javaslattal el kell juttatni minden taghoz legalább nyolc nappal a megtartási
időpont előtt.
(3) A közgyűlés megtartható, ha azon a Szövetség tagságának legalább egyharmada jelen van. A közgyűlés
határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza.

                                                               22. cikk

A Szövetség közgyűlése döntéshozatallal bír minden, a Szövetség tevékenységével kapcsolatos ügyben, továbbá
hatásköre:
1.   választja és felmenti a Szövetség elnökségét,
2.   meghozza a Szövetség statútumát és működési szabályzatát, valamint szükség szerint más ügyiratot,
3.   meghatározza a Szövetség tervének alapjait, és meghozza működési terveit,     4.   meghozza a Szövetség pénzügyi tervét, és dönt a zárszámadásáról,
5.   határoz a Szövetség megszűnéséről,
6.   kinevezi a Szövetség tiszteletbeli és támogató tagjait,
7.   dönt elismerések és díjak odaítéléséről,
8.   dönt kérdések, kifogások és javaslatok ügyében,
9.   dönt más kérdések ügyében, amelyek lényegesek a Szövetség céljainak megvalósítása szempontjából.

AZ ELNÖKSÉG

                                                              23. cikk

(1) Az elnökség a Szövetség közgyűlésének a kollektív végrehajtó testülete.
(2) Az elnökség öt tagú. Az elnökségi tagokat lehetőleg szakmánkénti elosztásban kell megválasztani.
(3) Az elnökség tagjait két évre választja meg a közgyűlés újraválasztási lehetőséggel.

                                                              24. cikk

(1)  Az elnökség alakuló ülésén választ magának elnököt. Az elnökség elnöke egyben a Szövetség elnöke.
(2)  Az elnökség valamennyi tagja munkájáért személyes felelősséggel tartozik a Szövetség közgyűlésének.
(3)  Az elnökség üléseket tart, amelyeket az elnök hív össze.
(4)  Elnökségi ülést egyetértéssel összehívhat három elnökségi tag is.
(5)  Az elnökség határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés határozatképességi minimuma
     három elnökségi tag jelenléte.

                                                              25. cikk

A Szövetség munkáját két közgyűlés között az elnökség irányítja, különösképpen:
•    végrehajtja a közgyűlés határozatait,
•    intézi a Szövetség folyamatban lévő ügyeit,
•    határozati javaslatokat készít elő a közgyűlés számára,
•    dönt új tagok felvételéről és a tagságmegszűnési ügyekben,
•    más tevékenységet is folytat a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében.

                                                              26. cikk

A SZÖVETSÉG ELNÖKE
•    összehívja és vezeti a Szövetség üléseit,
•    képviseli a Szövetséget,
•    felügyeli a pénzügyeket,
•    végrehajtja az elnökségi határozatokat,
•    más feladatokat is ellát az alapszabályzattal összhangban.

A Szövetség elnökét akadályoztatása esetében az az elnökségi tag helyettesíti, akit a Szövetség elnöksége a maga
soraiból kiválaszt.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
                                                              27. cikk

(1)  A felügyelő bizottságnak elnöke és két tagja van.
(2)  A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja két évre.
(3)  Munkája során a felügyelő bizottság ellenőrzi a Szövetség munkáját, különösen annak pénzügyi részét.
     Munkájáról az ellenőrző bizottság beszámolót készít a közgyűlésnek.

A SZÖVETSÉG TITKÁRA
                                                             27A. cikk

A Szövetség tikárát az elnökség alkalmazza és bocsátja el. Amennyiben a feltételek adottak, a titkár a Szövetség
alkalmazottja. 

A titkár jogai és kötelességei:
•    előkészíti az elnökségi üléseket,
•    összehangolja a Szövetség tevékenységét,
•    megszervezi a Szövetség nyilvántartásait, könyvelését és ügyintézését,
•    vezeti a folyamatos ügyintézést, pénzügyi és anyaggazdálkodást.

                                          VIII. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

                                                           28. cikk

(1) A Szövetség teljes jogú képviseletét az elnök végzi. Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a
Szövetséget az egyik elnökségi tag képviseli, akit saját soraiból az elnökség erre meghatalmaz.
(2) A Szövetség okmányait, beleértve a pénzügyi dokumentumokat is az ezen cikk (1) pontjában megjelölteken
kívül a Szövetség titkára vagy az elnök által erre külön meghatalmazott szövetségi tag is aláírhatja.

                                           IX. JUTALMAK ÉS ELISMERÉSEK

                                                           29. cikk

A Szövetség közgyűlése az elnökség javaslatára oklevelet és emléklapokat adományozhat sikeres gazdálkodási
eredmények eléréséért marketing és egyéb gazdasági területeken. Az oklevelek és az emléklapok formájáról és
tartalmáról a Szövetség elnöksége külön okmányban rendelkezik.

                                           X. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

                                                           30. cikk

(1) A Szövetség megszűnéséről a közgyűlés rendelkezhet kétharmados többségű szavazattal, illetve a Szövetség
megszüntethető törvényerejű rendelettel.
(2) A Szövetség megszűnése estén annak vagyona a rendes tagság tulajdonába kerül egyenlő arányban.
(3) Határozatképtelenség esetén a Szövetség jogai és kötelezettségei a jogutódot illetik meg. 

 XI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

                                                           31. cikk

Ezen alapszabályzat kötelező jellegű magyarázatára a Szövetség közgyűlése jogosult, valamint közgyűlési
határozat alapján az elnökség.

                                                           32. cikk

(1) Ezen alapszabályzatot a Szövetség Alakuló Közgyűlése hozta meg Csúzán, 2002. november 22-én.
(2) Ezen alapszabályzat rendelkezései az Eszék-Baranya Megye illetékes hivatala által történő bejegyzési végzés
meghozatalának napján lépnek életbe.

                                                                                A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR
                                                                             VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGÉNEK
                                                                                          KÖZGYŰLÉSE

                                                                                               Elnök:
                                                                                             Tóth Attila s.k.

               

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de