spmh

STATUT
SAVEZA PODUZETNIKA MAĐARA HRVATSKE

 

I. OPĆE ODREDBE


 

 Članak 1.

Savez poduzetnika Mađara Hrvatske (u daljem tekstu Udruga) je nestranačka organizacija koja djeluje sa svojstvom pravne osobe na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

Rad Udruge je javan.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

 


Članak 3.

(1) Naziv Udruge je: SAVEZ PODUZETNIKA MAĐARA HRVATSKE. Skraćeni naziv Udruge je: "SPMH".
Sjedište Udruge he u Kneževim Vinogradima, Glavna ulica 2.
(2) Naziv Udruge na mađarskom jeziku je: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR VÁLLALKOZOK SZÖVETSÉGE. Skraćeni naziv Udruge na mađarskom jeziku je "HMVSz".

 

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat. Pečat je pravokutnog oblika s nazivom i adresom sjedišta Udruge. U prvom redu je "Savez poduzetnika Mađara Hrvatske", u drugom redu je naziv Udruge na mađarskom jeziku: "Horvatorszagi Magyar Vallalkozok Szovetsege" a u trećem redu je adresa sjedišta Udruge.

 

III. SVRHA I CILJEVI UDRUGE

 

Članak 5.

Svrha i ciljevi Udruge su okupljanje zainteresiranih poduzetnika Mađara Hrvatske., da ih predstavlja pred državnim organima i gospodarskoj komori, da pomogne u informiranju svojih članova i da radi na promidžbi proizvoda i usluga svojih članova, kako u tuzemstvu, tako u inozemstvu.

 

IV. SADRŽAJ AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga svoje ciljeve ostvaruje organiziranjem skupova poduzetnika. Skupovi poduzetnika trebaju doprinijeti boljem međusobnom upoznavanju u  povezivanju među članovima Udruge.
Aktivnosti Udruge trebaju biti naročito slijedeće:
- Sakupljanje građana koji su zainteresirani za razvoj poduzetništva.
- Promidžba vrijednota poduzetništva i razvoj poduzetništva.
- Izrada stručnih radova iz područja razvoja poduzetništva.
- Izrada poslovnih planova, po potrebi uz angažiranje vanjskih suradnika.
- Posredovanje između poduzetnika i banaka i fundacija.
- Davanje prijedloga za osnivanje institucija za razvoj poduzetnišva.
- Organiziranje i održavanje seminara i školovanja iz oblasti razvoja poduzetništva.
- Orgaiziranje stručnih skupova.
- Objavljivanje stručnih publikacija u skladu sa važećim zakonima i propisima.
- Objavljivanje podatak o članovima Udruge u javnim medijima u svrhu promidžbe proizvoda i usluga svojih članova.
- Udruga sukladno svojim mogućnostima pomaže svojim članovima pri učešću na natječajima.
- Udruga poduzima i druge akcije u svrhu postizanja svojih proklamiranih ciljeva.

 

Članak 7.

Udruga u ostvarivanju svojih ciljeva surađuje s državnim i nevladinim organizacijamana cijeloj teritoriji Republike Hrvatske, Republike Mađarske i drugih država, ako se za to ukaže potreba.

 

V. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE

 

Članak 8.

1) Sredstva za rad Udruge su sva sredstva, koja Udruga stekne sukladno važećim zakonima i propisima.
2) Udruga samostalno raspolaže svojim sredstvima.
3) Sredstva Udruge se vode na računu kod poslovnih banaka.

 

Članak 9.

Sredstva Udruge su:
1. Članarina
2. Prilozi i darovi članova i drugih dragovoljnih donatora.
3. Prihodi od imovine i prava.
4. Prihodi iz drugih izvora sukladno sa zakonima i propisima.

 

Članak 10.

1) Prihodi i rashodi Udruge u skladu s planom i programom rada Udruge utvrđuju se godišnjim financijskim planom.
2) Financijski plan Udruge na prijedlog Predsjedništva donosi Skupština Udruge.

 

Članak 11.

1) Po završetku godine sastavlja se završni račun kojim se utvrđuje ostvarivanje finacijskog plana i materijalnog poslovanja Udruge.
2) Završni račun Udruge na prijedlog Predsjedništva usvaja Skupština Udruge.

 

Članak 12.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Udruge je predsjednik Udruge, tajnik Udruge, te član Udruge kojeg ovlasti Predsjedništvo Udruge.

 

VI. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

 

Članak 13.

1) Udruga ima redovite, počasne i podupirajuće članove.
2) Redovni članovi Udruge mogu biti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, po nacionalnnosti mađari, koji se bave poduzetništvom.
3) Počasen i podupirajuće članove Udrugeproglašava Skupština na prijedlog Predsjedništva. Počasnim i podupirajućim članom mogu postati i fizičke osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

 

Članak 14.

1) O primanju u redovno članstvo Udruge odlučuje Predsjedništvo na temelju popunjene pristupnice kandidata članova Udruge.
3) Davanje neistinith podataka o sebi u pristupnici povlači brisanje iz članstva Udruge.

 

Članak 15.

Redovni članovi imaju pravo:
- sudjelovati u radu Udruge,
- birati i biti biran u sva tijela Udruge,
- koristiti se svim uslugama i informacijama Udruge.

 

Članak 16.

Redovni članovi su dužni:
- poštivati Statut Udruge,
- izvršavati prihvaćene zadaće od strane Udruge,
- plaćati članarinu.

 

Članak 17.

1) Članstvo u udruzi prestaje istupanjem, brisanjem ili isključenjem iz članstva ili smrću. Članstvo u udruzi prestaje istupanjem kada član pismeno obavijesti Predsjedništvo Udrugeda želi istupiti iz Udruge.
2) Ako redovni član udruge dvije godine zaredom ne plati članarinu, Predsjedništvo donosi odluku o brisanju iz članstva u Udruzi.
3) Predsjedništvo donosi odluku o isključenju člana Udruge kada član:
- grubo prekrši Statut Udruge,
- nanosi štetu ugledu udruge.
4) Protiv odluke Predsjedništva o isključenj član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od petnaest dana od pismene dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

 

VII TIJELA UDRUGE

 

Članak 18.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA UDRUGE


 

 

Članak 19.

 

1) Skupština je najviši organ Udruge i čine je svi članovi Udruge.
2) Redovna Skupština Udruge održava se svake kalendarske godine najkasnije do kraja ožujka.

 

Članak 20.

Izvanredna Skupština Udruge održava se po potrebi:
- kada to zahtijeva većina članova Udruge,
- po odluci Predsjedništva Udruge,
- po zahtjevu najmanje tri člana Predsjedništva Udruge.

 

Članak 21.

1) Skupštinu Udruge saziva Predjsednik Udruge.
2) Poziv za Skupštinu zajedno sa prijedlogom dnevnog reda mora se dostaviti svim članovima najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.
3) Skupština Udruge može se održati ako je nazoćno namjmanje jedna trećina članova Udruge, a odluke Skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova.

 

Članak 22.

Skupština Udruge odlučuje o svim pitanjima važnim za rad udruge i ostvarivanje njezine svrhe i ciljeva, a osobito:
1. bira i razrješava Predsjedništvo udruge,
2. donosi Statut Udruge, poslovnik o svom radu i po potrebi druge akte Udruge,
3. utvrđuje programske osnove i donosi plan rada Udruge,
4. donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
5. donosi odluku o prestanku rada Udruge,
6. proglašava počasne i podupirajuće članove Udruge,
7. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
8. odlučuje o pitanjima, prijedlozima i prigovorima,
9. rspravlja i odlučuje o drugim pitanjima od značenja za ostvarivanje svrhe i ciljeva Udruge.

 

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 23.

1) Predsjedništvo udruge je kolektivni izvršni organ Skupštine Udruge.
2) Predsjedništvo udruge ima pet članova. Članove Predsjedništva treba nastojati birati prema vrsti struke.
3) Svi članovi Predsjedništva biraju se na vrijeme od dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 24.

1) Članovi Predsjedništva na svojoj konstituirajućoj sjednici biraju predsjedavajućeg Predsjedništva. Predsjedavajući Predsjedništva je ujedno i predsjednik Udruge.
2) Svaki član Predsjedništva ponaosob odgovara za svoj rad Skupštini Udruge.
3) Predsjedništvo radi na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik.
4) Sjednicu Predsjedništva mogu sazvati i suglasno tri člana Predsjedništva.
5) Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova Predsjedništva, a za odluku glasuje većina nazočnih članova Predsjedništva.

 

Članak 25.

Predsjedništvo rukovodi i upravlja radom Udruge između dvije Skupštine, a posebice:
- provodi odluke Skupštine,
- obavlja tekuće poslove Skupštine,
- utvrđuje prijedlog odluka za Skupštinu,
- prima nove članove i odlučuje o prestanku članstva,
- obavlja i druge poslove shodno postavljenim ciljevima Udruge.

 

Članak 26.

Predsjednik Udruge:
- saziva i vodi sjednice Udruge,
- predstavlja i zastupa Udrugu,
- obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem,
- izvršava osluke predsjedništva,
- obavlja i druge poslove prema Statutu.

Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje jedan od članova Predsjedništva, kojeg za to isti članovi izaberu.

 

NADZORNI ODBOR


Članak 27.

1) Nadzorni odbor se sastoji od Predsjednika i dva člana.
2) Nadzorni odbor bira Skupština na dvije godine.
3) Tijekom svoga rada Nadzorni odbor kontrolira rad Udruge, a naročito materijalno - financijsko poslovanje Udruge i provodi nadzor nad cjelokupnim radom Udruge i o tome podnosi izvješće Skupštini.

 

TAJNIK UDRUGE


Članak 27A.

Tajnika Udruge angažira Predsjedništvo. Ako za to postoje uvjeti, tajnik Udruge je uposlenik Udruge.
Prava i dužnosti tajnika su:
- priprema sjednice Skupštine i Predsjedništva,
- koordinira rad Udruge,
- organizira vođenje administracije,
vodi tekuće i financijsko materijalno poslovanje.

 

VIII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE


 

 

Članak 28.

1) Udrugu zastupoa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti i spriječenosti, jedan od članova Predsjedništva kojeg odredi Predsjedništvo.
2) Odluke, dopise, predstavke i druge akte Udruge, te dokumentaciju u svezi s financijskim i materijalnim poslovanjem osim osoba iz stavka 1. ovog članka ovlašteni su potpisati tajnik Udruge i drugi član Udruge kojeg ovlasti Predsjednik.

 

IX NAGRADE I PRIZNANJA


Članak 29.

Skupština na prijedlog Predsjedništva može dodijeliti priznanje, plaketu ili povelju za uspješno poslovanje, marketing ili za postignute rezultate na području gospodarstva. Oblik i sadržaj priznanja plakete i povelje određuje se posebnim aktom Predsjedništva Udruge.

 

X PRESTANAK RADA UDRUGE


Članak 30.

1) Udruga prestaje sa radom kada o tome odluči Skupština Udruge dvotrećinskom većinom prisutnih članova ili ako se steknu zakonske pretpostavke za prestanak rada Udruge.
2) U slučajuprestanka rada Udruge, sva imovina i prava dijele se članovima u jednakim dijelovima.
3) U slučaju nemogućnosti donošenja pravno valjane odluke Skupštine o prestanku rada Udruge, imovina i prava Udruge nakon njezinog prestanka pripadaju pravnom sljedniku Udruge.

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE


 

 

Članak 31.

Obvezatno tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a po njezinom općem ovlaštenju Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 32.

1) Ovaj Statut je donešen na onsivačkoj KSupštini održanoj u Suzi, dana 22. studenog 2002. godine.
2) Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije Udruge kod nadležnog organa Osječko - Baranjske županije

 

SKUPŠTINA SAVEZA PODUZETNIKA MAĐARA HRVATSKE

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de