spmh

TERMS OF REFERENCE FOR SERVICE CONTRACT

UNDER NEGOTIATED PROCEDURE / OPIS ZADATKA ZA UGOVARANJE USLUGA U SKLOPU PROCEDURE PREGOVARANJA / A MUNKAFOLYAMATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

 

ORGANIZIRANJE ECO FESTIVALA

 

(2 kom)

 

1.       BACKGROUND / UVOD / BEVEZETŐ

 

Explain briefly the project for which you require services. Indicate the problems that you expect to resolve by hiring services. Include any information that may be relevant for the contractor. / Ukratko objasnite projekt za koji trebate usluge. Navedite koje probleme namjeravate riješiti angažiranjem usluga. Uključite svaku informaciju koja bi mogla biti od značaja izvoditelju. / A projekt rövid ismertetése. Problémák feltárása.

 

EAT GREEN PROJEKT

Projekt se ostvaruje u suradnji dva mađarska i dva hrvatska partnera kao nastavak uspješnog IPA projekta. Cilj projekta je otkrivanje još neiskorištenih gastronomskih mogućnosti na manje posjećenim destinacijama i naseljima uz stazu Baranja Greenways. Nastoje se stvoriti inovativni i konkurentni proizvodi koji se vezuju uz lokalne kulinarske tradicije, te u mogućnosti su opstati i kao raznoliki elementi „održivog stola” i turističke ponude regije.

Nadamo se, da ćemo uspješno ostvarenim projektnim elementima doprinijeti prekograničnom razvoju eko- i gastroturizma. Posredstvom nove i jedinstvene turističke atrakcije, jačat ce pozicija regije, kao turističke destinacije, što će uz podizanje broja posjetitelja uzrokovati i gospodarski razvoj podrućja.

 

 

A projekt egy korábbi sikeres IPA projekt folytatásaként valósul meg, két hazai és két horvát partner együttműködéseként. A projekt célja, hogy kiaknázza a hagyományos gasztronómia rejtett lehetőségeit a kevésbé látogatott településeken, a Baranya Zöldút mentén. Olyan ételekhez kötődő innovatív és nyereséges termékeket kíván létrehozni, melyek amellett, hogy a „fenntartható asztal” elemei lehetnek, a régió turisztikai kínálatát sokszínűsíthetik.

Reméljük, hogy a projekt elemeinek sikeres megvalósításával sikerül hozzájárulni az öko- és gasztroturizmus határon átívelő fejlődéséhez. Az új, egyedi turisztikai attrakciók következtében a régió, mint desztináció turisztikai pozíciója erősödni fog, melynek következtében a látogatók számának emelkedése, illetve gazdasági fellendülés várható.

 

Trajanje projekta: od 01.05.2017 do 31.12.2018

 

 

2.     DESCRIPTION OF THE ASSIGNMENT / OPIS ZADATKA / FELADATOK LEÍRÁSA

2.1.     Beneficiary(ies): Mention the organisation for which the services will be performed. / Korisnik(ici): Navedite organizaciju za koju će se usluge obavljati. Kedvezményezett: Ajánlatkérő adatai:

 

Savez poduzetnika Mađara Hrvatske

31309 Kneževi Vinogradi,Glavna bb

OIB: 23986539343

 

2.2.  Objectives: State the major goal you wish to fulfil by hiring those services. Make sure it relates to the problems that you indicated in the background / Ciljevi: Navedite glavni cilj koji želite postići angažiranjem usluga.  Obratite pažnju da je povezan sa problemima koje ste naveli u uvodu. / Célok: A szolgáltatás céljai. A problémák figyelembe vétele.

 

Glavni cilj Eco Festivala je pokazati važnosti ekološkog razmišljanja te pri tome prikazati i upoznati ljude sa projectom Eat Green, nadalje poticati posjetitelje da se aktivno ukljuće u razvoju prvog Greenways-a u Hrvatskoj.

Napomena: Eco festival čemo organizirati dvije godine za redom!

 

2.3.  Requested services: Indicate the tasks you would like the contractor to perform for you. Be as detailed as you can. / Tražene usluge: Navedite zadatke koje želite da izvoditelj obavi za Vas. Budite što detaljniji. /A feladatok pontos leírása- minél részletesebben:

Osnovni radni zadatak je organiziranje Eco Festivala te pri tome predstaviti projekt “Eat Green” građanima.                                                                        Osnovne smjernice festival: Cilj Saveza je da se Eco Festival organizira i poslije isteka projekta Eat Green, tako da nastojimo razmišljati dugoroćno. Prvenstveno smatramo da se festival mora vezati uz jedan događaj koji je već poznat i koji se već  obilježava u širim krugovima, ideja je da se festival održi svake godine na međunarodni dan Dunava (cca. početak srpnja). Kao argument bi naveli da će se Baranja Greenways protezati skoro paralelno rijeci Dunavu, nadalje na tom danu se istiću vrijednosti očuvanja prirode i ekološkog razmišljanja, što se savršeno uklapa uz glavne ciljeve našega projekta. Predsjedništvo Saveza isto tako smatra da je jako važno da se jedan festival takovog karaktera održi na mjestu koji je za to prigodan, tako bi ponuđivačima uvjetovali mjesto održavanja, po tom pitanju smo našli savršenog partnera u Eko Centaru Zlatna Greda koji je u vlasništvu udruge Zeleni Osijek. Kao argument bi samo naveli da je Eko Centar Zlatna Greda i važna strategijska točka za naš projekt pošto se nalazi neposredno pored planiranog puta Baranja Greenways.                                                                

Profil festivala i ciljana skupina: Naša udruga smatra da bi taj festival trebao biti prvenstveno edukacijskog karaktera, a ciljana skupina festivala bi bile obitelji, iz toga proizlazi da bi većina programa morala biti prilagođena djeci.                           

Marketing: Izrada tiskanog reklamnog plakata veličine A3 u boji, cca 80-100 kom, i elektroničkog plakata koji se može slati mailom i postaviti na druš.mreže itd.                                     

Hrana i piće: Priprema hrane i pića za min. 300 osoba. Hrana:ponuditi više vrsta jela, npr: tradicionalna kuhinja i vegetarijanska kuhinja. Piće: negazirana mineralna voda, prirodni i organski sokovi, domaći sokovi.

Događanja na festivalu: Predstavljanje projekta Eat Green, osim toga bi željeli da budu raznovrsna događanja,eventualna ukljućiti in eke druge sudionike slijede primjeri/smjernice programa:

Edukacijske radionice: npr: radionica očuvajmo prirodu.                                     

Aerobni programi: npr: vožnja biciklima,extremni park,kanuing(ako je moguće itd)

Umjetničke radionice: radionice,rukotvorine itd.

Zabava: ako je moguće koncert i možda glazbena radionica za djecu.

Napomena: Eco festival čemo organizirati dvije godine za redom, tako da ponudu i planove planirajte prema tome.

 

 

 

2.4.  Expected results:Indicate the expected results and/or outputs for each task mentioned in the previous section. / Očekivani rezultati: Navedite očekivane rezultate i/ili izlazne rezultate za svaki zadatak naveden u prethodnom dijelu. / Eredmények: Várható eredmények-kijövő eredmények:

 

Očekivani rezultat opisanog posla je prvenstveno dobar odaziv i aktivno sudjelovanje posjetitelja na Eco festivalu. Prema procjeni smatrali bi festivale uspješnim ako bi se 300 - 400 osoba odazvalo na pozive.

 

3.   EXPERTS PROFILE / PROFIL STRUČNJAKA

3.1.  Education and professional experience of each expert: Indicate the nationality, the education degree, the field of expertise and the number of years of experience required for each expert. If you have several experts, indicate the tasks that each of them will be responsible for. / Obrazovanje i profesionalno iskustvo svakog stručnjaka: Navedite narodnost, stupanj obrazovanja, stručno područje i godine iskustva koje se zahtijevaju za svakog stručnjaka. Ukoliko imate nekoliko stručnjaka, navedite zadatke za koje će svaki od njih biti odgovoran. A szakértő felé támasztott elvárások: isk. végzetség,munka tapasztalat stb:

 

-Prvenstveno je bitno profesionalno iskustvo u organiziranju festivala i kulturno informativnih događaj.

-Slijedeći uvijet prijave je da poslovni subjekt nema dug prema prema nadležnim tijelima države.(napomena: provjeriti će se relevantnost podataka)

-Molimo priložiti reference

 

3.2.     Workinglanguages: IndicatetheworkinglanguageandthelevelofproficiencyexpectedinEnglishfrom 1 to 5 (highest). / Radni jezici: Navedite radne jezike i očekivani stupanj znanja engleskog jezika od 1 do 5 (najviše). Munka nyelvek: Sorolja fel ,hogy milyen nyelvekre lesz a szakértőnek szüksége a munka elvégzésében. Angol tudás mértéke: 1 től 5 ig.

 

Pošto će se Eco Festival organizirati u Baranji a za to područje je karakteristićna dvojezićnost potrebno je  poznavanje oba jezika (Hrvatski i Mađarski).

Poznavanje Engleskog jezika nije uvijet prijave.

 

 

 

4.     LOCATION AND DURATION / LOKACIJA I TRAJANJE

4.1.     Starting date: Make an estimation taking into account the time necessary for tendering, evaluating and contracting. The date cannot be before the date of signature of the contract. /Datum početka: Napravite procjenu uzimajući u obzir vrijeme potrebno za natječaj, evaluaciju i ugovaranje. Datum ne može prethoditi datumu potpisivanja ugovora. Idő intervallum: csináljon tervet,hogy mennyi időre lesz szükség,hogy lefolyanak a köv.elemek: pályázat,evaluáció,megegyezés.

 

Datum početka procedure je: 19.05.2017

Planirani kraj procedure: 02.06.2017

 

4.2.   Finishing date of the assignment: Make an estimation of the time required for completing the tasks mentioned under point 2. / Datum završetka zadatka: Napravite procjenu vremena koje je potrebno za završavanje zadataka navedenih pod točkom 2. Mikorra kell teljesíteni a 2. pont alatt lévő munkát.

 

Najkasniji datum završetka pripremni radnih zadataka je 28.06.2017,pošto se festival održava 02.07.2017 godine.

 

4.3.  Schedule and number of days for the assignment per expert: Indicate the numbers of days allocated to each expert for fulfilling his/her tasks / Raspored i broj dana zadatka za svakog stručnjaka: Navedite broj dana predviđenih za svakog stručnjaka za izvršavanje njegovih/njezinih zadataka. A munka elosztása és levezetése napra..hány napra lesz szüksége a szakértőnek a munka elvégzésére.

 

Procijenjeni broj radnih dana koje se provodi sa pripremama Eco Festivala je oko 20 dana.

 

 

4.4.  Location of assignment: Indicate the place where the experts will perform their tasks, whether you will provide an office or whether the contractor should have one. / Mjesto obavljanja zadatka: Navedite mjesto gdje će stručnjaci izvršavati svoja zaduženja, u slučaju da ćete Vi osigurati ured ili u slučaju da ga treba osigurati izvoditelj. Hol fogja végezni a szakértő a szerződött munkát? pl.ki biztosít neki irodát ?

Mjesto održavanja Eco festival će biti u Eko Centar Zlatna Greda

 

 

5.   REPORTING / IZVJEŠTAVANJE

5.1.     Content, language, format and number of reports: Indicate the kind of reports you require from the contractor and at which frequency. / Sadržaj, jezik, format i broj izvještaja: Navedite način izvještavanja koji zahtijevate od izvoditelja i učestalost izvještavanja. Tartalom,nyelv, formátum és a jelentés gyakorisága.

Usmeno i povremeno izvještavati o  napretku radnih zadataka!

 

5.2.     Date of submission: Indicate when reports will have to be submitted. / Datum podnošenja izvještaja: Navedite kada se izvještaji trebaju predati./ A jelentésidőpontja.

Nije relevantno

 

 

 

6.     BUDGET / BUDŽET

Indicate the total budget available for the assignment. No price revision is allowed / Navedite ukupan budžet koji je raspoloživ za zadatak. Nije dozvoljena revizija cijene.  / A szolgáltatás ára. Az ár reviziója nem megengedett.

 

Procijenjeni budžet za gore navedenu uslugu je između 3000-5000 eura po festivalu.

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude:

 

Poštovani/a, ako ispunjavate osnovne uvjete za prijavu za gore navedenu nabavu te ako ste zainteresirani za poslovnu suradnju, molimo da na temelju “Opisa radnih zadataka(TOR), dostavite ponudu, u navedenom roku na adresu udruge osobno, poštom ili elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Za sva dodatna pitanja molimo da me kontaktirate na 091/1777-913 broju.          

Unaprijed Vam se zahvaljujemo                                                                                   

S poštovanjem:

Balint Juhas

Ovlašteni predstavnik udruge 

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de